Regulamin

Regulamin uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2016

I. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2016.
 2. Organizatorem Igrzysk Wolności jest Fundacja Industrial, ul. Zaolziańska 63, 93 – 539 Łódź, Polska, NIP: 7292626565, KRS: 0000284368.

II. Zasady zgłaszania się na Igrzyska Wolności 2016

 1. Udział w Igrzyskach Wolności 2016 jest bezpłatny, jednak wstęp na niektóre elementy programu będzie dostępny tylko na zaproszenia.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa dokonuje się poprzez stronę www.igrzyskawolnosci.pl lub www.freedomgames.eu poprzez wypełnienie wszystkich pól w zakładce „Zgłoszenie uczestnictwa”.
 3. Możliwa będzie również rejestracja w recepcji imprezy w dniach trwania wydarzenia, organizator nie gwarantuje jednak wówczas miejsca ani możliwości uczestnictwa wydarzeniu.
 4. Zgłoszenie dokonane zgodnie z opisem w punkcie II.2 nie jest tożsame z akceptacją uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kandydata na uczestnika bez podania przyczyny. Akceptacja uczestnictwa zostanie przesłana drogą mailową.
 5. Po zgłoszeniu dokonanym przez wymienione strony www, kandydat na uczestnika otrzyma e-mail z prośbą o potwierdzenie posiadania określonego adresu poczty elektronicznej.

III. Zasady uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2016

 1. Uczestnicy zobowiązani są do spokojnego i kulturalnego zachowania podczas wydarzenia. Uczestnicy zobowiązują się do niepodejmowania kroków i zachowania, które mogą przeszkodzić w prowadzeniu spotkań, dyskusji oraz koncertów. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia z Igrzysk osób, których zachowanie według Organizatora uniemożliwia harmonijne prowadzenie wydarzenia i stanowi przeszkodę dla innych uczestników oraz bezpieczeństwa imprezy.
 2. Ewentualny dojazd i zakwaterowanie pozostają w gestii uczestników (z wyjątkiem przypadków uzgodnionych indywidualnie z organizatorem).
 3. Uczestnicy wydarzenia udzielą zgody na wykorzystanie ich wizerunku, jako uczestników wydarzenia na fotografiach oraz filmach realizowanych w czasie Igrzysk dla potrzeb Organizatora oraz partnerów wydarzenia.
 4. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z wskaźników laserowych, napojów alkoholowych (z wyjątkiem zakupionego w wyznaczonych punktach w miejscu organizacji wydarzeń) oraz środków odurzających.
 5. Uczestnictwo przyznawane jest personalnie i nie można odstąpić miejsca na imprezie innej osobie bez zgody Organizatora.

IV. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji imprez specjalnych podczas Igrzysk, gdzie obowiązywać będą oddzielne zaproszenia.
 2. Program wydarzenia może ulec zmianie w trakcie przygotowań, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania części elementów programu.
 3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy uczestnikom, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla innych uczestników.
 5. Organizator zastrzega, że nie gwarantuje możliwości wstępu na wszystkie wydarzenia podczas Igrzysk z racji na wielkość poszczególnych pomieszczeń i lokali, w których odbywać się będą wydarzenia. Dotyczy w szczególności koncertów w klubie 6. Dzielnica. W takim przypadku decydować będzie kolejność przychodzenia uczestników na miejsce, w którym odbędzie się dane wydarzenie.